Phụ huynh tham gia dọn dẹp trường lớp giúp nhà trường

 

Công tác xây dựng cảnh quan trường lớp